pritverti

pritverti
2 pritvérti, prìtveria, pritvė́rė tr. 1. pagriebti, pačiupti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Dairės dairės, ale sopagą nė vienas nenorėjo pritvért Jrk128. O iškišusiam būras pritvė́ręs tik šnikšt! su peiliu liežuvio galą nupjovęs Jrk18-19. Bastosi [kiškiai], kol koks šuva pritveria už kiškų arba medžiotojas užšutina šratais S.Zob. ^ Nepritvė́ręs už rankos bevagiant, nesakyk, kad vagis Trg. | refl. tr.: Nedoras gobšius jau daug kąsnelių prisitvėrė TS1900,10-11. 2. įsikibti, įsikabinti, norint išsilaikyti ar ką sulaikyti: Kiti virves užmetę pritvė́rė mislydami jau nulaikysią [raitelį] Jrk136. | refl. NdŽ: Labai silpnutė, prisitvėrus ji eina RdN. 3. paimti, suimti, apimti (ranka, pirštais), apgniaužti: Tynė – medinė, plati, pritvért nebuvo (neturėjo ąsų) Tlž. Ranka privargo beraujant, nebegaliu pritvért Skr. Be pirštinių dirbau, dabar neprìtveriu Snt. Pirštais pritvėrusi, pakylėjusi laiko sijonus, iš po jų matyti basos paraudusios kojos I.Simon.prisiliesti, pačiupinėti: Nukritau nu staldo, kaktą prasimušiau, jergau, kaip skauda, nė pritvert negalim! TDrVII83(Dov). Tas žmogus pritvė́rė tos elektros Pgg. 4. užklupti, užtikti, sučiupti: Pritvė́rė vagį Grž. Manęs dar niekada nepritvė́rė meluojant Rs. Pritvė́riau, ka jo darže bulvės pakasamos Ps. Stalupėnuose yr … vienas arklių vagis pritvertas LC1880,17. 5. užgriebti, užkabinti: Jam apsidabojant pritvėrė beeinančios mašynos ratas jo sermėgos skverną LC1878,34. 6. , NdŽ prigriebti, prispausti: Reik vaikus pritvért prie darbo Jrb. Tai ir tave prie darbo pritvė́rė Snt. Ir merginas šiandie prie rugių pjovimo gerokai pritvė́rė Žvr. Jis kad pritver̃s žmogų [prie darbo], nepaleis visą dieną Ėr. | prk.: Teip ir yra, ir juos pritvėrė šaltis . | refl.: Jis prie darbo labai nusisylyja, prisìtveria KI64. 7. staigiai suimti, užpulti (apie ligą): Liga jį labai pritvė́rusi KI64. 8. part. praes. storas, stangrus: Pritveriamà drobė, t. y. stora J. Čia jau prìtveriamas milelis, šuo nelabai perkąs Slv. Tavo palto medžiaga tikrai pritveriamà Šk. | Ką čia tokius mažiukus, duok prìtveriamą pagalį Slv. \ tverti; aptverti; įsitverti; nutverti; patverti; pratverti; pritverti; sutverti; užtverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pritverti — pritvérti 1 vksm. Teñ daũg tvorų̃ pritvérta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pritverti — pritvérti 2 vksm. Pritvėrė ti̇̀nginį prie dárbo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pritverti — 1 pritverti, prìtveria, pritvėrė tr. Š, Rtr, NdŽ; N, M 1. KŽ pristatyti (tvorą) prie ko; tveriant pailginti: Tvorą prie gurbų prìtveria, ir nebereikėdavo varinėt [kiaulių] Kvr. Pritvėrė ilgas tvoras Užg. | refl. tr. NdŽ. 2. daug užtverti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptverti — 1 aptverti, àpveria, aptvėrė tr. 1. SD1115, SD221, H, R378, MŽ507, Sut, J, Š, LL125, NdŽ tvora apriboti, apsupti, apjuosti: Padrūtinu, aptveriu mūrais R55, MŽ74. Kampą aptverti, užtverti KI36. Sodybos aptvertos akmenine tvora, kiemai išgrįsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptverti — 2 aptverti, àptveria, aptvėrė tr. 1. KŽ apimti (ranka, pirštais), apgniaužti: Obuolį ranka aptverti Rtr. Jau savo kamuolį vos ranka aptvėrė, o ans kamuolys vis rastam didume liko LTsIV632. | refl. Rtr. ║ sutalpinti: Upė Neckar į Reiną tekančioji …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitverti — 1 atitverti, atìtveria, atitvėrė tr. NdŽ, KŽ; LL119 1. Skrb, Ad, Pls tvora, užtvara atskirti, atriboti, atidalyti (ppr. nuo ko nors): Sodas nuo laukų atitvertas tvora rš. Attverta buvo daržas nuog daržo Drsk. Atatverta pelūs nuo grūdų LKT284(Šr) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištverti — 1 ištverti, ìštveria, ištvėrė 1. tr. M, J.Jabl, Š, Rtr, NdŽ, KŽ išardyti (tvorą): Išardyti, ištverti tvorą, žiogrį S.Dauk. | refl. tr. Š. 2. tr. N perkeliant tvorą palikti ką nebeaptvertą. 3. tr. padaryti, pastatyti (tvorą): Ištvėrė aplink sodą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutverti — 1 nutverti, nùtveria, nutvėrė tr. 1. Plt padaryti, pastatyti (tvorą): Brolis labai tvirtai ir gražiai tvorą nutvėrė NdŽ. Tvora po vienai linijai lygiai nutverta DrskŽ. Gražiai nū̃tvera toras, gali šauti viršūnėms – neužkliudysi Pvn. Tvorą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutverti — 2 nutverti, nùtveria, nutvėrė Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q27, SD1129, SD78,388, H, H171, R, MŽ, Sut, N, M 1. tr., intr. nučiupti, pagriebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Šuva nutvėręs už kelnės dantimis duskina J. Iš nejučių nutverk J. Plaukų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaptverti — 1 paaptverti, paàptveria, paaptvėrė (dial.) tr. visa aptverti: Visi laukai paaptvertì, kad gyvis neanlįst LzŽ. tverti; aptverti; paaptverti; atitverti; įtverti; ištverti; nutverti; patverti; pertverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”